ی یی јی یʍیی

 

 

یییی یی ی یی јی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی یی یʍی ی ی یی ی ی ی ی ی یی. ƍی 80 ی ی ی یی јی ی یی ی ی یی یی " јی" ی یی ی ی یی   ی ی یی ی یی ی یی ییی ی یی ͘ یی. ی یی ی ی ی ی یی ی ییی ییی ( یی ی یی) یی ی ی یی یی ی "ی" ی ǘیی ی یی ی ییی ییی ی ی ی یی ییی Ӑ ј ییی یییی ی ی ( ) ی. ј ی Ɓ (یی) یی یی. یی ییی ی یی јیی ј ی ی ی ی ی ƍی ی یی ی ی یј یی ی ی ی ی یی یی ԡ یی یی یی ی. ییی ی ییی ی " یی " ی یی یی ƍیی ی یی ییی ی ǎی 27.06.2006 (06.0.1385) یی یی. ی یی ی ǎی ی یی یی   ی ی یی Ԙی یی. ی   ی ی یی ی ј   ی Ԙیی ی یی ی یی ی یی یی ی ی ی یی  (ی ) ی ی ی ییی یییی یی یی ییی یی (2). یی یԘ یی ǎی ی ǎیی ƍیј:

" ϐ ҡ ǐ ύ ϐ Ӂ . .... ߁э . : " ʡ "  ҡ ϡ "(1).

یی ی ی یی "ϐ" ی ی ی یی. ی یی ی ی ی ѡ ی یی ی ی ییی یی ی ی ی ی ی ƍ یی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ޡ ی ی ی "ϐ" ییی Ԙیی یی Ԙیی یی ی " یی" Ԙی ی ی یƎی ییی ی ی یی . یییی یی یی Ԙی ی یی ی یی ی ی ی . (3). ییی ی "ی یی" ی. "یی" ی ی ƍیی ی یی یی ی یی ی یی ƍی ییی یی. ی یی ј یی "" ی ی . ƍی یی ی یی ʍی ی یی " (ییی ی)"  ییی Wolfdietrich von Kloeden یی јی یی ی ǘ ی یی ی یی ی(4).  㘡 ی یی " ی یی" ی یی یэیی یی یی ی یییی. یэی ی ی ی ƍی ییی یی یی یی ی یی ییی Ґ یی. یییی یی ییی ی یی یی 1300 ی ی ی ی یی ییی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ј ی ی ی. 㘡 ییی ی 700 ی یی ی یی ی ییی (4). ρ " یی "  یی یی یی ی ی "ی ی ʡ ی ی " ی یی یی ѐی یی. یییی یی ی ی یی ی ی ییی ی ی یی یی ǘییی ی ρی ی ی یی. ی ی ی ی : (ی ی ј. ی یی یی Ґ ی یی). 㘡 ی ییی "ی" ی ی ی ی ی یی. ی یی ی یی ی ییی эی ی ییی ییی ی یی. ی یی ی ی یی یی ی یی ǘییی ј ی یی ی یی "ی ی ʡ ی ی " یی یی یی ی ی ی یی! ی " یی ی" ی ی ی Ԙیی ی ی یی یی ی یی ی ƍی یی ییی یی یی ی ی ییی ییی ی ی ییی ی یی ѐیی . ی ی ی ی ی Ԙیی ی یی ی یی ѡ ی:

" ϐ ϡ ߁э "(1).

یی ǘیی ی ی  ی یی ی یی ی یی " یی ی!!" ی ی Ԙیی ی یی ی ییی . ی ی یی ی یی ی یʘی ی ی ی ی ј ی ییی ی ی ییی. ی ی ѡ ی:

" ڡ ѐ ... . "(1)

یی ی یی ی یی ی یʘی ρ یی ی  ی ی ј " یی ƍییی" یی . یییی یی ی ییی ی ی یی ی ی. ی ی ǘییی ی ی ی ی یی یی ی ی یی. ی ییی یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ییی ییی ی ی ی ی ییی. ی یی یی ی ییی ی یی јی یی "ی " ی ی (6) Ϙ یی ی یی. Ϙ ی یی:

"ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ȑ ρ ϐی ی ی ی Ȑی ی Ș. ی Ґی ی ی ϐیی ی ی ی ρی ."(6)

ǘی ی یی ییی ی ی ی یی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یј ی ی ییی ی یʍیTotaliter یی ی یی یی ǘییی ییی ی Ȑ ρ ی ی. یی ی юیی 1357 یی یی یی ی ییی ی یی یی ی یی. ی ییی ی ی ی ی یی یی:

ی

ی            ی ی

ی  ی   

ی           

эی ی ی

ی ی         ʘ ی

         ی

ی                       ی

    ی

ی              

ی          ی

ی ی ی           ی

            ی        

           

   ی ی          

ی      

ی ی                  ی ی

ی               ی                

ی

                              

               ј      

ی (7)

㘡 Ϙ ی ƍی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . یییی یی ǁی ( ) ی ی ی ی ی ییی ی ی ی. ی ی ǡ یʍی ی ی یی ی ی یѿ ی یی ییی ییی یی یی ییی ی ی ǁی () ییҡ ییی ی یی یی. ی یی یی " ی ѐی " یی ی ییی یی ی یی یییی.  Ϙ یی:

" "ی ی ی" "یی ی ی" " ی ی ی ی" ی ی эی ی ی ی یی ی ی ϡ ی ѡ ی ی ی یی ی ی ی ρ ی یϡ ی ی јی ی ی јی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی .... ی ǁӝی ی ی ی ."(6)

ی ی ییی Ϙ ی ی ییی ی " ی ѐی ی" ی ی ǘی یی ی ی . یی ی ییی ی ی ی ی ی ی یی یی یی ی یی "ی " یی ییی ی ی. ی ی یی ј ی "䎎--ی--ی-"(ρ) ی "---ی-"() ی یی یی ј ی. 㘡 ƍی 80 ی ی یی ј ǎ یی یییی. یʍیی ی یی ی یی ی ی یی یј "" یی یی ی ی ی ی "ǁӐی" یی ییی ی یی ی ی ی یی. Ϙ ی یی:

"... ی ییϡ ...   ی ی ی ی "ی ی" یԘ ی " ی" یی ی ی ی ی " یی " ی ... ǐ ی ی ی ی ی ی ʘ ʘ ی ʡ ی ی!"(6)

یی ǎ یی ی ی ییی сی. ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی یی ی (ی) ی ј ی ی یی (یی !!) ی یی-یی یی. یییی یی یǘی یی ј ی. یی ƍیی ی ی ی یی ی یی ییی ی یی. ی "ρی" ی یԐی ی ی یی ی یی یییی. Ϙ ی یی:

" Ԑی ی ی ی ی ی ی ی ی "ρ ی" ی."(6)

یی ̘یی ی ی Ɛ ی ی ی یییی "ρ ی " ییی یی. 㘡 ی ی ی ی ییی یی ی یی ی ی ی ی یی. 㘡 " ی" یی ی یی یی"ی" ی یی ی یی ی ј ی یی ی ییԡ ی ی ی ǁ "" یی ی. ییی یی ی ی یی ی ی. Ϙ ی یی:

".. ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ǎ јی ی Ә ϡ Әی ی ʡ ی Ԙ . ی "ی ی ј" ی ی ی ی یی"(6).
یی Ϙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی Ԙیی یی ی یی јی ی. یی یԘ یی: -21 یی ی یی یی ی ی یی ی یی ی یی ی یی ی ی یی یی ی ی ی ییѿ Ϙ ی یی:

"Ԙ ی ی ی. ی یی ρ " ی" یی ی ی: Ȑ ( Ethnologue.com ) ٣/٣٧ ʡ ρ ..."(6)

یی Ϙ ی یی Ԙیی ی یی ییی یی ی ̘ ییی ی ی ی ییی یی ی ییی ی "ρ" ییی یی. 㘡 ییی یʍیی  یی ی یی ی ی ی ییی ی یی یی. ییی یی   ی یی:

ی ی ϡ

ی ј ی ی ی  3/37 ی ی یی یی ی ј ی ی. ی ی یی ی ی Ӑ ی ی. 80 ی ی ј ی یی ی ی ی. ی ی ییϡ ی ی .

  ی ی Ӑ ی . ϐی ی.

Ϙ ی ی ی ј یی:

"... ی ی ی یی ی ... ی ی ϻ یی یی یی ی ی ی ی ρ ی Ȑی ǐ ی ʡ ی ی "(6)

Ϙ یی ی ی ی ی یییی ی یی ی یی یی. یییی یی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ییی ییی ی یی ی ͘ ی. یی ی یی ی ی ی ی یی ی یی یی ییی ییی. ی ییی ǘیی ی ی یی ی ی ǘیی јیی یی ی ی ی. 㘡 ی یی یی ی ی یی. یی ی сی ی یی ƍی 80 ی یی یی ی ی ƍ ј ی ی یی یی ̘ یی ی ی ی ی ی ی . یی ј یی یی یی یی یی ی ی ی ی یی. ی یی ی " یی یی ی یی ی" یی ی " јی" ی! ی "" ی ی   ییی . Ϙ یی ی ی ی ی یییی ی ј یی:

" ی ی! ی ی ی ی ی! ǐ ی ی ی ی ییϡ ی Ȑی ی ی ی . Ȑی ј ی یی ی ϐ ی " ی" " ی" ی" "ی ی" "ی ی" یی ی ی ی ی "ی" Ͽ Ȑی ی یی ی ی یی ی ی ϡ ( ѐ Ԙی ) "" یی: ی ѐ ϻ ی ی " " یی: ی ی! ی ی ی ی ی ی یǡ ی 捘 ی " " ی "ی ی" یی. ١٢٥٥ ی ǁ ی ی ی ی Ґ ی ییϡ ( ی ی ) ی . ی Ґ ی ی یǡ ی Ӂ ی ( ) ی یی یϐ ی ѐی ј ی یی. ی ϐ ی ی ی ی ی یϡ "ی" ی ǁی یی ی ! ی ی ی ی! ی ی ј ј یی ی ی! یی ی ی "јی- ی" ʡ ی "ی"... ی ی ی Ȑی ǐ ی ی ی ی . Ȑی ρ ی یΝی یΝی ی ی ی ی! ی ی ی ی ی یی ی ی Ȑ ی ی ǘ . "(6)

Ϙ ی ی یی یی ی ی ییی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ϐییی ی ی . ییی ƍیی. ی ی یی ی یی Ӎی یی یییѡ : ǡ یǡ ییǡ یѡ ی یی. یی یԘ ی یی ی یی ی ی یی یј. یǘی یی " ی ی" یی ی ی 150 ی ی ی ی "ی " یی ی ییԡ یی ی ی 140 ی " " ی ی ی ی ԡ 120 ی ی ی ی "ی ی ی ی" ی ی ی ییԡ 110 ی یی ی " " ی ی ی یی. ی ی ی یی ی ی یی یی ی ی یی ی ی ی ی . ی یی یی ی "" ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی  5 یی ی ی ی یییی - ی یی. сی یی یی ی ی ʐ یی ی ی:  

ѡ ی ӝ ... ӝ ʡ Ǎی ی ی ی ی ݡ ی ϻ. ( ی ʐ ی ǁ ی ۱ ۱۹)" (8)

сی یی ی ی یی یی:

" ϐ ǡ ʡ ی ی ی ʡ ی ی ی ی .   䝍 ی ی یϡ یϡ ʝی ی ی. ی: ی Ӑ ϡ ی . ( ۱۳)."(8)

ی ی ی ی یی ییی یی ی ی. ی ی یی ییی یэیی ی ی یی ی ƍ ی. یی یی ی ی ی ی ی یی یی. Ӎیی ییی ی ی یی یی ی ی (ی ݘی) ی ی ییی ی یی ی یی. یی ی ییی ی (ی یی ی ی   % 95 ی) یی ی یǘی ی یی ی یی "ی" ی ی ی یی یی ی یی ی ییی یی یییی ی یی. یی یی یی یی ƍیی یی یی ی ی ی ی ی یی ی  ی ی ی   یی. یییی یی ј ی ی یی ی ǘی ی Ӎ ی یی ȍ ی ی یی ј یی ی یی. ی یی ی ی یی. Ϙ ی یی:

"... ǐ " ی" یییϡ ی یی ی ی ј ی ی یϐ ی یϡ ی ی ی ی ی ӝ ی یی ی ی " ی ی ی" ی ѐ ی ǘ с ی ј ی ی یϿ ی یی ی ی ی ی ی ی ی یʐ ی یӁϿ ی ی یی ʿ "(7)

ی ی ی ییی ј یی ی یی Ϙ یی ی ی ی ی ی ی ی ی. یییی یی ј ی ی ی ǘیی ییی ی ی ی ǘیی ییی ی ی. ی یی ی یی (9) ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی 300 ی ی ǘیی یی ییی ی یی ی ی ј ی . ی یی ی Ӎ ی. ј ییی ی ی یی ی یی یی ی یی یی ی یی . Ϙ ی یی:

"... ی ی ی ١٢٩٩ ی ی . ی ی ی Ͽ ی ј ی ی ی یϿ یΝ ی ... ی یϿ ی ی یϡ ی ی ʐی ی یی یی. ی ی ی ʿ"(7)

یی Ϙ ی ƍی 80 ی ی ی ( ی ی) ی یی ی ی ی یی ی ƍی 80 ی ی ی ییی یی ی ی ی. یییی یی ƍی یی یی (ی ) یی یی ی ی یی ی یی ی ی   ی یی ی ی ی ی ییی. ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی. یی ی ی ی ی ی یی ی ǘیی ییی یی ی ی ی ییی "ی ی ی ی ی " ییی ј یی ی یی ی ی ی ی . ی " ی ی ی" ی ی یی یی یی. Ϙ یی:

"... ی ј ی ی ی ی јی یϿ" (7)

یی Ϙ Ӎ ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی. یی Ϙ ی یی یی ی یی ی ی یی ی یی ј یییی ѡ "ی Ԙѡ ی ی یی". "ی" ی ی یی "" یی یی یی ی یی ی. 㘡 ј ی Ӎ یј ј . Ӎی ƍی ی ییی ی ی. یی ی ј یی یی ј یی ی یی. ی ی یی ʘییی . Ϙ یی:

" .. ی ی! یی " ѐ ѡ Ԑ ϝ" ی Ԑ ی ی یʝی یی ی ی یϡ یی ( ӝ یی ...) ی ی یϡ ی ی ی Ș ی ی ی Ϙ ϐ یʐ ǡ ϐی یʐی ی ј "(7)

ی Ϙ ƍی ی یی ͘ی ی یی ی یی ی ییی ی ی ی ی ی. 㘡 Ϙ ی ی. یییی یی ی ǘیی ی ی ی یԡ ƍی یی یی ی . ی یی ی یی ͘ی ی  ی یی ی ییی ییی ԡ ی ییی ی یԡ یی ی ی یی. یی ی: "ی             ی ".

㘡 ی یی ͘ی ی ی ی یی ی ی یی یی ǘیی ی یی ی ی ییی ی ی . ی ییی ی ǘیی یی یی ǡ ی ی یی ͘ی ی ی یی یی ی ی ی . ی یی ی ی ی ییی یی ǘیی ی ی یی ی یی یی. ی ی یǘی јی ی Ґ ی. ی ی ی یی ی. یی ی ی یی ی ی ییی ی ی ƍیی(10). Ϙ یی:
"
... ی ی јی یی ʡ ی ѐ ј " یییѡ یی ! ʡ !" ی ی ی ی یی ی ϡ ."(7)

یی یی сی ј ی ی ی ی 㘡 ی ی ی یی ی ј ی ییی یی ی. 㘡 Ӎی ییی ی یی ی сی ییҡ یی ی ی сی یی یی. ј ی یی یی ی یی   یی:ی: " ѐی ی . ی ی э ی "(11).

ی یی ǘ ی ی یی ی сی یی. ی یی ی یی یی ی یʡ یی یی ییی یی ی یی ی. 㘡 ی یѡ ی یی یی. یی ی ѡ ی ی ییی یی ی ی. ی ی یی. یی ی ی یی ی ی . یی یی یی ی یی یییی. Ϙ یی:

"...  ی "" ی "" ی ی ی ی ییϡ ی ی ی ی ϡ ی ј ی ی ی ی ی. ی ی ǘی ی ʡ ی ی ی ی ی"(7)

یی Ϙ " ی ѐی ی" ی ی یی ی (ی) ی ی ی ی ј ییی یی یی یی. ی ی یی ی یی . یییی یی ی ی ییی ی یی ی یی ی یی ی یی یی Ԙیی یی یییی ی ی ی ی ی ی ƍ ی ی ی یی. ی ی یی Ԙییی "ρʡ јی یی" ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی. 㘡 یی ǡ ! ی ی:

                               !
                 
ј                 
             
ȡ ȡ ȡ   ƍ ȡ
      ΍
!      ѡ
                           
 
       
Ϙ         ǡ Ϙ
ǡ Ґ ј                 
            ѡ ѡ (12)

 

ی:

 

1        : ߁э :   http://www.tabriznews.com/news/n3182.htm

2        ی ی ی 23 1382: http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=3041_0_7_0_M

3        ( ی ی یی) сϐ: http://www.azarpadgan.com/

4       یی ҡ ییی ی ی ی ی!:

http://www.shamstabriz.com/sonmaz-paniranist.htm

5       ی ی ی ρ " یی " Ԙیی .

6        Ϙ یی ی ی! ی ی

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/8896/

7        ی ی ییی : http://www.tribun.com/28/64.htm

8        сی یی یی ی

http://www.shamstabriz.com/porpirar-bimary.htm

9        ی ǡ ی ی ی

10      یی ҡ یی ی ی ی ی ی!

http://www.shamstabriz.com/sonmaz-farhangestan.htm

11      ی ی: ی ی 1 1366 ی ی 529 (529-534).

12      ی ی ی

 

 

یی 17.06.2006