ییی ی یی ی

 

یییی یی ی ی ی ی یی ی یی یی. ی یی یی ی ی ϐی ی ی ی Ґ یی یی ی یی ی یѐ ی ј یی ی ی ی . Ԙیی ی یی یی یی ی ی یی ییی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی یی یی یی یی ییی ییی . ییی یی ی ی Ԙیی یی ی ی ی یی ی ی یی. ی ی ی یی ی ی ییی یی ی ی یی ی یی ی یی ی јی ی ی ی یی ی ییی ی. یی ییی ی یی ی یی ییی ޡ ی ѐی ی ی یی یی یییی یی ی. ی Әی Әی ی یی . ی "ی ی ی ی" ی ی ی ی ی "ی ی" ییی یی ی یی(1) ی ی ǎیی ƍی ی ی 昡 ی:

".. ی یی ء ی ی ی ی : .... ی ی ی ۱۹۱٨ јیی ی ϡ ی ی ی یی ی یی ی ! "(1).

یی ی ی یی یʡ ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی یэی ییی یی . 㘡 ی ی сی 1918 یی ی یی ی ی с ی ی. یی یی ی сی ی یی یی ی یی ی ϐیی ی ی ی ی یی ی ی یی ی. ی Șی Azerbaijan: Ethnicity and Autonomy in Twentieth.century in Iran  ی یی یی ی ی یی یی. یی یی ی ی ییی یی یی یی ی یی ی ی ی یی ی ییی یی ی ی. ی ی ی یی یی "ی " یی یی: " ѐی ی . ی ی э ی " (2). ی یی ییی یی یی ی یی ی:" " (3).

یی یی ی یی ی ی ی یی сی یی. یی ی ی یی ی ی یی یی ی یэیی یی ی یی . ژ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ƍ ی ϐییی ی  ی ی یی. ی یی ی ی ǘی ی یی ی ی ی ی ی ییԘیی ԡ ییی یی ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی یی 㘍ی . ی ی یی ԡ ی ی ی ی "ی " ی ی ѐی یی یی یی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘییی یی ی ی ǘییی ی (ی Ӂ ی ) ی ی ی ی یی ی یԡ   یэی ی یی ی یی ی ی ј ԡ ƍ 1910 ی ǘیی ی ییی یی ی (4). یی ی ی یی یی ی ی ی Ԙیی јی ی یی ی ی ی 1918 یی ی یی ی یی ی ییی ی ی ی یی یی ی ی. یی ی ی یی یی ی ی ی یییی ǘ یی ی یی ǘ ی ی یی ی یی ی یی ی ییی ی (2 3). ی ی ی ی ی یј ی ی јی ی Ɛی ی ی یی یی ی јی یی ی. ی یی ی ی یی یی ییی ی ی ییѡ ی:

" ی ی ی ی ی یی ی ی Ԙ یی јی ی ی یی: ی ی ی ی ی ݘی یی ی یی ј ی јی ی ی јیی ј ی ی ی ی یی ј ی ی јیی ."(1)

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ǎی ی ޡ ی ییی ی ی ی یی(5):

! ... ǘ ی "ی" ی ییی ی ی "ی ی ی" ی یȡ ی ی ی ی ی. ƍ ی یی . ی یی ϐی. ی Ρ ی ی. "ј јی ی "" ی ی ی ی یی. ی ی ی ی Șی ی ی ی ی ی... ی ی ی ی ی ی. ییی ی. یی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی . یی ی ǡ ی ی ی "ی " یی. ی 3 یی ی یییѡ ی... ی ی ̘ییҿ ی ی Ԙیی Ԙیی یی یی ییی. ی Ԙی ی ی. ییی ی Ԙیی ی یѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ییی ی ی یی یی. ییی یی ی ی یی ی ی ییی .... یی ی ییی. یی ییی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ϐی. یی. ی ی ƍی ی ی یѡ ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ƍیی ی ی ƍیی ی ƍیی ی. ƍی یی یی. ی ی ƍی ی یی ی ی. یی ییی. ییی ی ی. 22 ی 1917 ǘی(6).

یی ی ی ی ی ی ییی ی ییی ی ییی. یی ی ی یی " јیی" ی یی ی ی ییی ی ییی ی یی ی ی ی . یی ی یی ǘی ی ی یییی یی یی یی. ی یی ی ی ی یی یی "ی" ی یی ی ̘ یی. ی " јی/ јی" ی ی یی ی یی ی ی ی یی. ی یی:

" Șی ی ی ѻ ی ی: ͘ ی ی ی ی ی ی ی . ۱۹۱۷ یییی ی с . ... ۲۲ ی ۱۹۱٨ ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی һ . ... ی ی ی یی ی ی ی ѐ ϡ ی ی ی ی ی ی ҡ یی ی Ԙ ... ی ی Ԙی ی ی ی ǡ ی . ... ۲۷ ۱۹۱٨ ی ی ی ѐ ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی . .. ی ی ی ی ی ҡ ی ی ی . ... "(1).

ی ی Șی ی ییی ی یی ی یی ی یǘی یی یی " јی"ی یی ی . ی ییی ی ی ییی ی ی یی ی ی یی. ی ی ییی ی ی сی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی јی ی یی یی ی ʘ ј یی ییی ی یی ی ی ی ی ی. یییی ی Șی ی ی ی یییی ی ی ییѡ ی:

" Șی ی ی ی ی: ۲۷ ۱۹۱٨ ی ی ی ی ی ی ی с ϡ ی ی ی ی ی ی ݘ یی ی. یی ی ԡ ی ҡ ی ی (ی) ی یی ." (1)

Șی ی "ی ی ی" ی ی ی "ی ی ی" ی ی ییی ی یی ی ی. Șی یی ԍیی یی یی ییی یی ј ی یی یی ی یی:

"Finally, the quasi-encyclopedic work entitled Borhan-e Qate, wich was completed in 1652, explains the word Aras (Araxes) as: The name of a famous river wich flows past Teflis and forms a boundary between Azerbaijan and Aran"(6).

یییی یی یی ی ƍ یی یی ی یی یی ی. یی ی یی. 1515 یѡ ی ی ی 188 ی ی ی. ییی یی ی ی ی (јی ) یی (2740 ) ی. یی јی یی 200 یѡ یی 335 یѡ ی یی ی 980 ی یی Ę.   یی ی ی ییی ییی ی 3 ی ی :

1.       یی ی- ی ی ی

2.       ی- ی ی ی ی .

3.       ی ی- ی ی .

یی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی. یی 55 ی ی ی. یی ی ی ی ی ی ی. یی ی یی. ی ی یییی یی یӘییی ی ی ی یی یی..... یی ی یی ییی یی. یی ی یی یی -ǡ یی Ǎǡ ی ی یی Ƙیی ییی یییی"(7).

یی Șی ی ی ییی (یی ) Ґ یی ییی. ی یی " "  ی ی ی یی ی یی ی ی (3). Șی ییی یی ی یј ی یی یی یی ی (" " ی ی) ی ییѿ 㘡 یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی یی یی ی یʐی ی ƍ ی ی یی ییی ی ی یی. ی یی ی ی ی ی ی یǘی ی (ǘییی ی ی) ییی یی ی ی сیی یی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی یی ی. ی یی:

" ی ی јی یی  . јیی ی ی ی ی ی ی ی ! ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی јی . " (1)

ی ییی یی ی یی ی ی јیی ی یی یی ی сی یی. ی یی ی ی ی یی ی ییی. ی ی " ی یی" یی یی ی یی ǡ یی ییی:

" ی یی ی ی ی Ϙ ϡ ی ی یی ی ی ی "" ی Ϙ ی ی ی. ی ی ی ǘ ی 捘 ی یی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی یی "" ی ی. ی ی ی ͘ ی یی ی....ی ی ی ی ی ی ی ی"(8).

یی یی ی ی یی یی یی ی یی یی ی ی ی ی ی یی. یی ی یی " ی ͘ ی " ی ƍی یی ی ی ییی ی یی ی ǘییی ی ی یی. 㘡 یی یی ی یی ی یی ی ی јیی یی ی یی.   ی ی ی یی یی ی ی ی:

" ی ی یی ی: ... ی ی "" یی ی Ϙ ی ی . ی ی ی ی یی یی ی یی ی ی یݘ ی ژ ی ی . ی ی یی "(9).

یی یی ی ی ی ی сیی یی ی ی ی. یэی یی ی ی ƍی ی ی ی. 㘡 یی یی ی ی یэی یی ییی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یʡ ییϡ ی ی یی یی ǘییی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی یѿ ی یی ی یی ی یی ی یییی ی یޡ یی ی ی ییی یэی ی ی ی ی ی ƍی ی یэی ǘییی یی یی ی یی ی یییی ی Șی یی یییی ی یی . ی ی یی ی ییی یэییی یی ی. یی:

"...Șی ی ی: ... ی ی ی ی ی ϡ ی ѐی ی ی ی ی И . ... ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ϡ .(10)

ی Șی ی ی ی یی یی ی ییی یی یی ی   یی ی یی ی یی 1920 یی یی یی ی ییییی ی Әی یی 1921 یی ی ی ی (11) ی Ә ƍییی ی Ǎیی ی ییی ییی ی ی ی ی ییی ی یޡ ی:

ی ... ی Ә یییی. ی ی(12). ی ی ی ی یی ی ی یی ی یј Әی ی ی یی. یی یی. یی ی ی. ی یی. ی ی ی یی. ی ییی ی ی ییی ییی. ی (13) ی ی ی یی یی ј یی. یییی ی ی یی ی ییی. "یی ی ی" یی. ... ی  ی ی. ƍ ی یی ی یی. ی ی ی ی. یی ی ǘ ی. Ә ی ی. یی. یی ی. ی ی... ی یی Әی یی ی ی. ی ی یی: " یی ی ی"! Әی ی ی ی ییی ی ی ی یییی. Ә یǘی یی ی ی(11). یی یی ی . ی ی: ی ی 19 ѡ 1924  ǁ یی 5.(14).

یی ی ƍی ی یییی ی ی ی ی Ә یǘی ییی ی ی ی یی. یی ی یی ی یی ی ی یی ی(8) Șی ی ی ( :ی ی ی ی И ...1)  "ی یی ی  ƍیی ی ی ( یی ) یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ییی ی :

ی ی ی ی ǘ یی ییی ی ی ƍی. јی ی یی ی ی ی јی ی یییی ی ی ی ی. ی یی یی یی ی یی یی ی یی ی! ǐ یی јی ی یی ی ǡ "јی" ی یی یی " ی ی" ј "یییӍی" ی "یی" ی یی ییی. یی ی Ԙی ییی ی ݘ ی ی یی (ј یی) ی ی ی ی ی ی ی.... یی ی ی ی ی "ی" یی (15). یی ҡ ییی ییی ی ییی یی ی ییی. ییی یی "ی" ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی (ی یی ی ی ""ی) یی ی ј ی یی یǘی ییی ی ی. ǘی ییی ی یی ژ .... Ԙ یی یی یی ی. ... Әی : ی. ی 15 ی (ی) 1924.(16)

یی ی یی ی ی ی ی ییی ی ј ی ρی یی ی ی ( ی ی ییی ی ی یی ). ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ییی یی ی ییی ی ی یی ی ییی ǁیی. ی Șی ی ی ی ی یی (ی   ی ی ی И ..:1) ی ی یی ( یی ی ) ی ی ی ی ی ییی ی   یی ی ی ی (17).  ی ی یی یی ی یی јی ییی ی ی ی ی یی (ی یی ی ی ی ی) ی ی یی ی ی یی یی ی ی ییی ی ییی( : ی یی ی ی ""!!). ی ی ی یی ی ی ی ییی ƍ ی ی ی یی. ی یی ی ی ی ی ی یی:

".. ی ی ی: ی ی јی ҡ ی ی ʡ ی Ϙ یی ی... ی ی ی یʡ . ی یی ی ی . ی ی ی ی ϓ (1)

ی ی ی ی ی Ϙ یی ی сی یی ی ی ییی یی ی یی ی(: ی̐ 2) ی یی:

" ی ی ی ی ی ی јی ј ی یی ی : .... јی ǘ ی ی ϡ ј یی ی ј ی ! "(1).

یی ی یی یی. ی ییی ј ј یی یی یی ی " јی!!" ی ی ییی ј یی ی ј ی یی ی یی ی ی یی Ϙ ی ی ی ی. یی:

".. ی ی ی ѐ ϡ یی ی . ی ی ی ی: ... ی ی ی یی ی ی یی ی ی јی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ǁ ی ǘ ی ی ی ی ی ی." (1)

ی ی ی یی "ی ی ی" ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی. јی ی ی "ی ی ی" ی ی ی ی ی ی ییی یی ی ی ی ییی ی یی ј ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی. ی یی یی یی ی یی یی "јی ی" ی ј یی ییی. یییی یی ی یی یی ی(18 18.1 18.2). ی یی:

"... ǐ ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ј .(1).

یی ی Ӎ (ی یی) ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی یی. ی یی ј ی یی Ӎ ی یی ȍ ј ی јی ی ی یی ی یی ی ǘیی ی. 㘡 یی ی ی یј ی یی . ی ی ی ی ی ی یی یی ی ییی ی . ی ی ی یی یی ی. یی:

  јی ј یی ی ی : یی یی ی ی ی . Ґ ی ی ی ی یی ی ی ی . ی Ԙی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی () . ی یی ی . ی ی یǍ ی یی ϐی ی ."(1).

ی یی یی ј یی یی یی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . "ی" ی "" ی یی ј Onqar(< + ) ی ی ی ی. "" ی "" ی ی ی ی یییی. "/" ی ی ƍی یی ϐییی یی. Ungar   یییӍ Hungar ی ی .

 

ی ʘ یی:

 

 

1          : ی ی " ی ی":

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=2856

2        ی ی: ی ی 1 1366 ی̐ ی 529 (529-534).

3        ی یی: 1 ی ǁ .

4               یی ی: ی ی یی 1372 (1994) ی 32.

5               ј ییی. ی یی ی ј یی ییی یی یی ϐییی یی.

6               Touraj Atabaki: Azerbaijan Ethnicity and Autonomy in Twentieth-century Iran, London 1993, S. 8.

7               یی: ی یی Kr ayı: http://river.aznet.org/uzkur.html

8               یی ی ǁ 1351 ی 924.

9               یی ی ǁ 1351 ی 562.

10             ی ی ی: ی ی یی 1372 (1993): ی ییی ی 33- 35.

11            ی ی ی ی ی ی ی ی یی(ی ی یی: ی ی یی 1372 (1993): ی ییی ʘ یی ی 39).

12            ی Ǎ یی ی ی 1922 یی ی ی (ی) Ǎیی(ی ی یی: ی ی یی 1372 (1993): ی ییی ȡ ʘ یی ی 39).

13            ی ی یی ی یی ی ی ی ی ǁ . ی ρی یی ی یی یی ی ј ی ρییی ییʍیییی یی ی ییی یی.

14            ی ی ی: ی ی یی 1372 (1993): ی ییی ی37 39.

15            ی یی ی ی ی یی ی یی.

16            ی ی ی: ی ی یی 1372 (1993): ی ی 39 43.

17            ی ی : ی ѡ ǁ 1383 416 ی.

18            ی: јی ی: http://www.shamstabriz.com/kasravi-1.htm

18.1            ی: ی ј ی ј ی ј Ͽ http://www.shamstabriz.com/kasravi-2.htm

18.2            ی: јی јی ی:

 http://www.shamstabriz.com/kasravi-3.htm

 

 

یی 10.05.2006

 یی