Ϙ یی ی ی ییی ی یی یی ییی ی

 

 

ییی ی ییی ј یی یییی یی ییی ی یی ی ی ی ی. یی Ϙ یی ی یی یی یی ی یی. یی یԘ ی یییی ƍی ی. Ϙ  ی یی ی یی یی ی " ()" ی ی ј ی یی ی یی یی ی ییی ی ی ی ی ی ی یѡ ی:

"... ی یی ی ی э ی ی : " یʿ" یǁی ǐی ی ی ی ی یی ی یی یی یی ʡ یی ی ی ی ی. ی ی ی ی یԡ ȁ یی(ی) ی ییی () Ͽ ی ی یی یی ی یǁی ی ییی ی "یی " "(1)

یی Ϙ یی ی یییی یی ی یی ی یی ی یی ی ی . ی یی ی یی ј ی ی ƍی 83 ی ی یی ی ی یی ی ǘیی ی یی ییی یی یییی ی. "یی (یی)" ی ی ی ǘییی ی ی ییی ی ییی ی ی ޡ ی ǘییی ی ی یی. ی ی یی یی یی یی ییی یی. ǘیی یی یی ی ی یی ی ی یی ǘییی ییی یی. ƍی ی یی ی ی ی ی یی ی 900 ی ی یی ی "یی "  یی ی ǘییی ی ی ј یی یی ی یی "ی" ییی ی ی  ی  "ӡ ی" ی یی. ی "ی ی" یی ی یی ی ی ǁیی(!!!) یی ی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی یی 1935 یی ی یی ی ǘی ییی ی ǘییی ی یی ی "ی" (ی) یی  "ی" یییی ی یی ʘی ی (2). Ϙ یی:

"... . ǐ ی ی ییی ی "ی"ی "" Ґ ϡ ی ی ی ϡ ی ی یی یی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ یی ی ی یی ی "" "" یی ی ی ی یʡ یی ی ی یϡ یی ی ی ی ʡ ی ی یی یʡ ی ی ی ی ی ی ϐѐی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ ی یϡ ی ѐیی ی ی ی ی"(1).
یی Ϙ ی یی یی ی ییی یی یی یی ی ی (یی)(3) ی یی یی ی. یی ی ی ی یی ی یی. ی ی ی ی ј ی ی ییی ی ی ی ی . یی ی یی یی ی یی ی ی ی یی ی . Ϙ یی:

"... ی ی Ȑی "" یϡ ی ی јی ی јی Ȑیϡ "ј" ی"(1).

یی ی ی " ی" ј یی ی ј ی " јی" ی یǘی ی јی یǘی "یی (یی)" ی ی ی ییѿ ی ی یی ی ی ی یј "یی" یی ی ی ѿ یی ј ییی ی ی ی ی "یی (یی)" ییی ی ی ی یی " یی" یэیییی ی یی. Ϙ یی:

"....  ǐ یی Ґ یی ی ی ی ی ϡ ی ی ǐ یی ی ... Ș ی јی ی ... ییϿ"(1)

ی ی یی ی یی " ی " ی ѐیی . 㘡 یی ی یی ی ی ی ی ی یی "یی" ی یی ی ی ی јی یʍیی ی ی ی. یی ی јی ی ی ی یی یی ʍیی ǘی ی یی. ی ی یی یی ی ی یی ی ییی ی یی . یی ییی 㘡 ی یی ی ی ی یی یی " јی" ی ی یی ʘی ییی ی ی یی یی . ی ی ی یی ی. ی ییی یی ی- ی ی ی ییی. ی ی ی یی ی ی ی ییی ی ی. ی ј یی " ی" " јی" ی ƍ ی یی ییԐیی یی ی ی ی ی یی "یی" ی یی یی ی ی " یی" یی یэیی یی ی јی ی ی یی. Ϙ یی:

"..   ی эی ی ی "یی ј" ی ی ی ی یی ǐ "ј " Ґ ییی ј ʡ ییی ی ǐ ј ی ی ј ی ʿ"(1).

ƍی یی ی یی ی یی ی یی یی یی с یی ی ی ی ی ی ј "ی ی ј" ǘییی ی ј یی ی ی ی ј ی یی یییی ی ی ی(4). Ϙ یی:

"... ǘ ی یݘی ی ی ی ی . ی ǡ ی ی ی ϐی ی. ی "ی" ی ی ی ی ی ی یϡ ی . ی ی "ی ی" "" ی. ی ی ی "ی یی" "" ی. ی ی ی ی ی ی ی ی. ی "ی " "ی" ی. ( ی ǎ "" Ș یϡ ی " " ). ی ی "" ی. ییی ی "یی" ی"(1).

یی Ϙ یی ی یییی یی یی ی ی ی. یی یԘ ی یی ی یј یی ی ی ی ی ی ƍی ی.

 

یی

 

یی ی یی ی ی ی ی ی یی یی یی یی ی ʘی ی یی. Ǎ ( ) ی یی ییǡ یی ی یʍی ی ی ʘی ی ی. 17. ی ی Ϙ ی ј یی یی ی ی Ę . یی ی ی ( ) . ی langue doeil ی langue doc یی ( ی) ی ییی ی. ی Ǎ ی یی ی (ی) یԐ ی. ی یی ی ی ی ی langue doeil یی ( ی) trouyres ی ییی ј یی ی langue doc یی ( ی) troubadours ی ( ) ییی ی. 1539. یی Edikt von Villers-Cotterts (Frz. Ordonnance de Villers-Cotterts) . . ی ј . ی یی ی ی ی ی. یی ی (Acadmie franoise) یی ی یی یی یی ی ی یی ییی ی ی ی  ی. یی ی یی یی Әی یییی ی ی ی ی یی ی ی یی . 18. ی ی - юی یی ј یی یی ییی یی یی ی ییی ی ی ( ) ی ی ی. ی ی یی یј ی یی ی ی ی ی ј ( ی ی ј) یی ی یی.   Citoyen ( ی ی ی ی یی) ی ( ) ی Larousse Littr ی ی یی ی ییی ی. ی یی ی یی یی čی ی (ی) یی ییی یی ی. یییی (ی ی) ی ی ی ییی ی  ییی ی ی ی ی   (ی) ی یی ی. ی ј یی ی یی ی یی ی ی. 1992 یی ی ی یی ( ی ی) ی یی یی (2-یی ) ی ییی ی 9 ییی ی ی . 59 یی ی 15 یی   یی ی یی ی ی ییی ی ی. 1 یی ی یی ی. 800000 ی یی یی ی.  Ә یی ی ی ی ی یی ی. ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ییی ی ی یی 1.3 یی ی یی 300000 . ی ی یی ǘیییی ی ƍ ی ی ی ی ی ی. یی ی ی یی یی ی ǘییی یی ییی ی ی ییی یی Lionel Jospin ی ی یی ی ی ی ی ی. ј ǘییی ی یی ی یʐی یی ی ییی یی (jakobin) ی یی یی ی ی ی . یی ی یی ǘی ѡ ییی . ی ی ی یی یی ǘییی ی ی Ȑی 15 یی ی یی یی یی یی ی ی ی ڍیی ی یییی. ی ی ی ی ی ی ییی ʍییی ی یی ی یی ی ی!!.

 

ی ی ǘی ()

 

ی یی ی ی Ϙ ی ی ی یی ی ی ی یی Romands) یی " ی " یǁی یی Romand ی یی یی. 㘡 ی ی ی یی ی ییی یی Ę . یی یԘ ی ی ی ی ی ƍ ی یی:

1-      یی ی ی ی. ییی ی ی یی ƍ ی ی "ی Patois" یی ( ی) ی. ی یی kelt ی latein  ѐ burgund Brocken   alemann یی ( ی) یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ƍ یی یی یی ی یی ی. یی Romand   ییی ی ی Romandie ییی ی ی-یی ی Welsch ییی Welschland . ی ی ی ی % 24- (Ԙی ).

2-      ی- ی یی ی یی ی. ی ی ǘیی % 65 -ی ی- ی (Schwyzerdtsch یی ی (5). ی-ی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی ییی ی ѐی ȡ یی ی یی ی-ی ی ی ( ǘیی یی Hochdeutsch) ی . ی- ی ییی ی یی. یی ی یјی ی ی-  ییی ی ی.

3-      .   ی ی یی ی ی ی ی %10- ی یی Lombardisch ی یی(Tessiner) یی ییی ی ی یی ƍی.

4-        (Rätoromanen) ی ی ی ی %1-یی . ی یی 4- ی ی یی ی ی ی یی. ی ی Poebene Bodensee ییی Ϙ ǘی یی یی Ә Etrusk یی ی یی. ی ی ی یی ی یی ییی ی. ѡ Staufer Habsburger ǘییی ǘی . یی ی Rät ی یی ی یی یی ј ی ی ی . یی یی ییی یی یی یی ی . ی ی ی یی 5 ی ی . ƍی ی ی یی ی (Romantsch Grischun) (6).

ی ی "" " ی ی ییی ی ییی ی ی ی یی ی (7). Ƙ ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی ј ی ی. Ϙ ی ییی ی ی ی:

"یӡ ی ی ی "ی" "ی"ǡ ی یی یی یی "ییی ی" ی. ی ی ی یӡ ی ѐ ی "ی" ی. ی ی ی ی ی ی ی . Ӂیی ی ی ی ی یی ی . ی یی ی ی (ی ی) ی ی ی یی юیی یѡ Ӂیی. ی یی ی ی ǐэ Ӂیی یی ی ی ییϡ ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی یϡ ی ی юی یی. ی یی ی یی ی ی ј یی ی ی یی یی ی. ییی э ی یی یی ی ی یѡ یی ی ی ی ی یی یی یی ی یی "ʘ یی" یی. "(1).

ی ی ی یی ی یی یی ی ی ی یی ( ی) یی ی ی ǘی ی یی ی ی. ی ی یӁی یی ی ی ی ی ی ی ی ی "ی ی" "ی ی ی" ی. ی یی ی یэی ǘیی ی یی ییی ی یی یی ی ییی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ƍ ی ی. ی ǘ ƍی . ی یی ƍ ی ی. Ϙ یی ی ی ییی ی ی یی ی ی ی ی ی:

"...  ی ρ ϐ ی ی ǘ ی ϡ ی یی ی ی یǘ ϝ. یǘی ی ی ǘ ی ی ی ی Ӂ. ی "ی" یϡ ј . یی  ی یی ی یی ی ی ǐ ی ییی یǘ ی ی ی ی ی یی. ی ی ( ی ) ی ی ی ی ی "ј" ی ییϡ ی ی ǡ ʐی ی یی ی ییی ی ϡ ی ی ј ( Ș ) یی"(1).

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ییی ѐی ی یی ی ی یی ی ی. ی ی ی . ی ی 4 ی ی ی 3 (ی ی) یی یی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی یی ی ی ییی ی ی ƍیی ییی ی ییی یی یی. 㘡 ی ی ی ی ییی یی یی ییѡ ی ی ی - ی یی ی یی ی ی ی ی. 㘡 ی ی یی ی ی یی ̘ یی ییی یی یی . ییی ی ی Ƙ یی ی یی . ی (یی یی) ی یی ی ییѡ ییی ی. 㘡 یی ی ی یی ی یی یی ϐی ƍ ی ی یی. یی Ґ ی ی ی یی ( ی: 100 ی ی ی ). یی ی "ј" ی "ی" ی ی ی ی ј یی. 5 ییی ی یی ی یی ی یی ی ی. ی ی јی ی ی ی یی ی یی یی јی یی یی (: 4). ی یی Ϙ یی ی ј یی ی ییی ی ѐی ی:

".. یی јی ی یی јی ی ј ی یی . ی ی ... ی ј ی یی ی "ǘ ی ǘ" ѐی "(1) .

یی ی ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ( ی ی یی یی) ј یی ی ی ی ی یی ی ی. 㘡 ی Ϙ ی یی . یݡ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی یی ی یѡ ی:

"... ی ی ی یی یی:
ی ی ی ی
..
ی јی ی ȍ ی
...
ј ј یی јی ی
..
ی ی ی
.." (1).

ی ی ی ی ی ی یی ی یییی ј یی ی ی یύی یی ѐی ی. ی ј یی ی یی ی ی ی. ƍی یی ی یییϘ ی ی ی یی یی ی ی ƍ یی ی ی ی ی ی یی ј یی ی ی(8). ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ییʍیی یی ی ی ی ƍی ی Ƙی . 㘡 ی јی ییی یی ی یی ی یییی یی ی یی یэیی ییی یی ییی یی. ی ی . ƍیی یی یی ی ی . 

 

 

ی:


 


 

1                    Ϙ ۳۰. ی ی یی یی ی یی ی:

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/16400/

 

2          Wipert v. Blcher (ehemaligem deutschen Gesandten in Teheran), Zweitenwende in Iran (Erlebnisse und Beobachtungen), Biberach an der Riss, 1949, S. 322-325.

3          یی ҡ "یی یی" ی " " ی "یی ی" (یی) ییی: http://www.azadtribun.net/x19098.htm

4          یی ҡ ی ی یی ی ی ی ییی یی ی ی یی̘ یی: http://www.azadtribun.net/x19071.htm

5          ی ǘیی ی %65-ی  یی یی ی ی یی یی یی ی ی یی ( ی) ی.

6-         Markus Kappeler / Groth AG, Flags of the Nations Stamp Collection, Groth AG, Unterägeri, 1990, Schweiz, Vier Sprachregionen, 1990: http://www.markuskappeler.ch/tex/texs/schweiz.html

7          ی یی : یی ҡ ی() ییی ی ی یی یی یی ی:  http://www.azadtribun.net/029.htm

8          یی ҡ ی ی ی ی: http://www.11008.baybak.com/il_11008_say_572.azr

9-         Matthias Buth, Die Entwicklung der französischen Sprache:

 http://www.e-scoala.ro/germana/matthias_buth2.html

 

 

یی ҡ 28.07.2008

 

یی