ی یی ی ی ѐی   -3

 

یییی یی یی یی ی ی ی ی یی Ԙیی ی 1948 یی ی یی . یǘی ǘییی یی ییی ی 58 ی ƍ ی ی ی یی ی یی ی ی ǁی. юی یی (1789. ی) ی ی ی ی ی یی ییی یی ی ی یی ی  یی ی ی ی ̘یی ی ی. ی ی ی ی ی یј ی ی یی ی ی یی ی ی یی ǁ ی یԡ یییی ی ی ی ی (ی) یی Ƙیی یی ی. ی یییی ی (ی ی ی ) ی ی یی. ی ییی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ј   یی ی ی یی یǡ ی ј یی ( Șی ј ی ییی) ی ی یییی ی. Ƙǘی ی یی یی یی ی ی ǡ ی ی ی ییی ی. یی یی ی یییی ییʍییی ی ی یی ی یی یی یی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی یییی ی. ی ی ی یی ی ی ییʍییی یʍییی ی ی ی. یэییی ییی ی ی јی یی ی ی یی ی یی یییی ی. ی ی ی ی یی ی ی یی ی. ی ǡ ی یǘی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یییی ی ی. ی یی ی ی یی یی ی ی Ԙ ی ǘیی ییی ی ی. ییی ی یی ی یی ییی یییی ی ј ییی ی یی یی ییی ی ی ییی ی یی ی یی یی ی ʘی . ݘ ی Ԙی ی یی ی ی یی یی یэییی یی ی ی ی ی یی ǘییی ی یی ی یэیی ǘیییی  ی. ی ی یی ƍی یی یی " ی ѐی ی" ی ی Ԙی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی:

" ی ی ی ѐی ͘ ی ی ی ی یی  ی ǘی ی. ۱۳۷۵ ͘ ی ی ی ی : یی ی ی ی یی یی - ی ی ی. ی ǘی . ی ی ی ǘ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی . یϡ ی ی یی یی ی. "[i] 

یی ی ی ی ی ی ی ی. یэیییی یʍیییی ی یی ی ǘی یی ی ی ی ی یی ی ی ییی ی یی "ʡ یی یѡ ڡ ی یԡ ی ی" ی ی. ی ی ی ی ی ʘی ییی یی. ی یی:

"ی ی ی ʘ   ی ݘ   ی یی    " " ی یی ǘی ی . ی ی ی ی   ѐی "ی ی ی " ی ی ی یی یی ی ی ј ی ی."[ii]

یی ƍی 80 ی " یی ʡ ی ی " ی Әی ǁی ی یی ی یی ی ی یی ی. 1917 ی یی ی ی ی یی یی ی ییی یی ی ی ی 1920 یی ی ی یی ی ی ی " ی ی" ی ی ی ییی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی!!! " ی ѐی ی" ی ی Ԙیی ی ی ییی Ә ی ی ی یی "یی" "یی" یی ی ی یی. ی ی : یی ی یی ј یԍی ییی یی ی یԍی یʍییی Totalitarismus یی یی یی ی ی ی. 㘡 ƍی یی ی ѐی ی- ی ی یی یی یی ی  ƍ ی ی ی !!. ی ی یی:

".. ی ی ی ی ی ی ی ...... " ی" ی јی ی . ی ی ی ϐ ǘی ǘی ی ی э ی ی э ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی   ."[iii]

یی ی ییی ی ی ی یی ی ј یییی "ی یی" ی ی ی یј Ԙیی ی یی ی ј یییی " ی ی" ی ی ی ی. ی ی ی یی ی Ԙیی ی " ی јیی" ی ییی ی ییی یی یی ی. ی Ԙیی "ی ی ی" یی ی ی ی یی ی Ԙیی ی یی ی یی ی ǘی ی یی "ی "( ی ی ی ی) ی یی ی یی یی ی ی. ی ѐی Ԙیی ی یی ی ی ی ی ǘی ϐ ی یی. یی ی یی ی ییی ǡ ј یی ی ی یی ی ی ј ی . " " ی ی ی . یی ی ی یی ی ی ی یی ییی یی یэییی یی ی ی ј ی ј ی یѐ ی ی. ی ی یی:

"...ی ی یی ی ی ی ی " یی " .  ی ی."[iv]

" ی ѐی " "یی " Ԙیی یی ǘیی ی "ی" یی[v] ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یʘیی یی ی Ԙیی ی ییی ی ی یی Ƙی .  㘡 Ԙیی یǘی ϐییی یی یʘیی یӘ ی ی ی Ԙیی یی ی ی ϐی ی یی. ی یی:

" ی یی 읐ی ʘ . ی ی ی ی ی ݘѡ یی ی ی . ی ی یݝی ی ی ݘ یی . .... ی ی ی ییی ی ی . .. ی ϡ ."[vi]

یی ی ی ی ی یی ی "" ی ѡ ی ی یی یی јی ی ی یی "ی" ی  ی. یԐ ی یی یی یی یی . ی ی یی:

" ی ( ی  ѐی) یی ی  :.... ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ϐ ی. ی ی ی  ی ی یی ρ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی эȝی ǘیی ѡ ی ی ی ی یی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی Ԙ ی ѐ . ی Ϙѐی یی ʓ[vii]

ی ی ییی ی یی " ی ѐی ی" ی ی ییی ی یی یی . یییی یی یی یی ی ی ی ی Ґ . یی ی ی ی یی  ǘی ǘییی ی "ی" ی. یی یی ی ی ی ی ی یی ( ) Ԙی ѡ ی 䘡 ی ییی ی ی ی یی ییی ʘی . یی یی () ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ј یی . یی ییی ییی ( ی) یی ی ی ی ی . یی ƍیی (ی) یی ޡ یʍی ǘیی ییی ییی. ی یǘی ی ѐی ی ԍیی ی ǘییی ی یی ی ǘییʍییی ی یی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی یی ƍی 80 ی ی یی ی ی. یԍی یی ( ѐ) ی یی یی ی یی ی یی ی ی یی ی ی یی. ی ی "ی" ی یی:

"...ی ی ی ی ی ی ی ʿ ی. ϡ ی ی.... ی ی ی ʐ ی ی یی ی ی. ȡ ی ϡ ی ی. ی ی ʐ ی . "[viii]

یی ی یی ی ی. ییǡ ی یʍی ی ی یی Ԙی "یԍی ییی" ی ی یی (ی ј ی یԍی ). ی ییی ی ی ی یی ی Ǎ ی ی ǡ ی یی یی ƍی یی . ی ی ی ی ی ی یی ی یی یی یی . ی ی ی ی ی یی. ییی ی ی ی ی. 㘡 ی ی ییی ی ی ی ییی ی ѡ ی ی ی ی ی . یی ی ی ǡ ییی ی ی ی ییی . ی یی ی یی ی ی یی ی ییی یی ی јی یی. ی ی یی ی ییی ی ی یԍی ییی "" ی ی. 㘡 ی یی یی یی یی "یԍی ییی" ی ی "" ی یی Ԙی یی یی ییی " ی ѐی ی" ی ی Ԙیی ییی ی "" ییی یԍی ییی ییѿ یی ی ی ی یԍی ییی ی یی یی یی ی یی یییی. ی ی ی یی ی :

1-ی ی ی یی ǡ ی ی یی ی ی ʐیی ی . یی یی ǁی ی ی ی ј یی ی ی ј ی یی ی ی یی.

2-ی ییی ی ی ( ی یی ی ی ی). ی ϐی ی ј ی ƍ ی.

یی ǘی یی ی ی. ی ی ی ی ی .   ی ی یی:

"ی ی ی ی یی یی ."[ix]

یی ی ی . "ی (ی)" ی "یی یی ј" ی. ی ییی ̘ ی ( ی)  ی  "ی/ی ی/ی" ی ی یی یی ی. یی ی یی ƍییѡ : ǁی ǁیی ǁیی ی ی ی ی. ی یی ی یی ی ی یی (ی) یی. () ی ی. ی یی یی یی. ی ی یی:

" ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ș. ی ی ."[x]

ی ییی یی یی ی "" یی. ی یی یэیییی ی یی " ѐ" یی "" ی یی یی یی ی. 㘡 ی یǡ ی ی ی یѿ ی ی یی:

" ǐ . ی ی ϡ ی ی ی ϡ ǐ ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ."[xi]

یی ییی یی یی ی یی یی ی "ǐ ѡ ی " ی. ƍی یی ی ییی یی ییی " " ی[xii]. "ǐ " ی ی ی یی ی. ی ی ی ی یییی ی یی ی ی ی یی  " ی" ی یییی ی یی[xiii]. ی یی ی یی ی یی ی یی ی ѐی Ԙیی ی ی ی ی یی ی ی یی. ی ی ی یی ƍی ی ی 昡 ی یی ی ی ј ی ѡ ی:

" ǐ . ." ( ͘).  ی یی ی ی ی ی . ی "ی" ی ی یی یی ی ی " "  " ی Ӑ " یی ی. یی јی ی ј ی ی ی "ی" ی."[xiv]

یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی . 㘡 ی یییǡ یی ییی ƍی 80 ی یییی ییی یی ǘییی ییی. یی ی:" ی !". ی ی ј ی ییј ی ی (ی ) ییییی یی ѐ ی یی. یییی یی یی јی یی ی ی ی ی. ی ی یی јی ی یی ی ی یی Ԙییی "ی!!" ی یی ی ی . "یی" ǘی ی ییی ƍی ی یی یی یی. ی ی ییی یی یی یی یی. یییی یی ی ی ییی "ӡ ی" ی ǘییی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی. 㘡 ی ӡ ی ی یی ǘی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی "ѐ ی" ی ی یییی[xv]. ی یی ی ی یییی ی ی یی . 㘡 یی یی ی ی ییی ی ی . ی ی یی:

"ی ی ی ی ی . ی ی ј ی ی ی .. . ی ی یی ی یی ی."[xvi]

ی یǘی ی یی ی ǘییی یی یی ییی ییی ی ییی یی یی ی یییی. یی ی ی ی ی یی ی ی یی یی ǘییی یی یی یی Ԙیی ی ییی . ѡ ی ی ییی یی ی یی. ی ی ی ییی ی:

" ی یی یی یی ݘ ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی یی ."[xvii]

ی ی ی "یی ی ی" ی ی ی یی ی ی یی یی. یی یی یی ی یی یی ی ییی Ԙی یی ی یییی ی ی. ی ی ی ی ј ی ی ی یی ی ییی ی یی. یی ی ј ی ی یی ی Ǎی ی ی یی. ی ی یی:

"... ی ǘ ی ی ی Ș. ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی. ی э ی ی."[xviii]

یییی یی یییی ی یی ی ρیی ییی ی ی ѐ یی. ی ی ی یی ییی ی ی ƍ ی. یی ی یی " ی" ی ی یی Ԙیی ی یی[xix]. 㘡 ی یی یی ی ǘ یی ییی ییی یی ی یی ǘییی ی یی یی ی یییی یییی ی ی یی یی یэییی ی ی ی یی. یی ییی ی یی. ی ی ییی ی ی ی یی ѡ ی یی. ی ی یی:

"...یی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ј . یϐی یی ی یی ی.."[xx]

یی یی ݘ ی ی یѡ ی ی یی یی. ی یی ی ی %90 ی ی ییی یی ǡ ی یی ی ی ی یی ی ییی ی ی ی یی ی ی ی. ǘییی ی ییی ی ی (јی ی ی) ϐی یی ی ییی یԍی یی. یѿ ی ی یی یی ی ی ѿ ی ی یی:

" .. ǁیی ( ͘ی) ی ی ی " ј" ی " " ی ی . یی ی ͘ ی ݡ ی ی ی ј ی ی ی ی ."[xxi]

یییی یی یی یی یی Ԙیی ی "ی" ی یییی یی ی ͘ ی ی ییی ی یی یی ی ییی یی یی ییی . یییی یی ییی یی ی ی "ی ی ی јی یی" یی ی ی یی. Ԙیی ی ی Ԙی یލیی () یی ی ییѡ ی ی ی ی یییی یی ی ی یی " јی" ی ی ی یی ی ͘ ی یی ی یی. یی یی Ԙیی یی ǘیی ی ی یی Ę ی. ی ǘیی ی یی ی ی یی ی ی ی. " ی ѐی (͘ی)" یэی ی ی یی یی یی ѐی ییی. ی ی یی:

" ی ݘ ی ی ی ( ) ی ی ی ی . ی Ԙی ی ی ی Ș. ی ی ی ی . ی ی ی Ȑی ی ی ی ی ی ی ̐ Ȑ "[xxii]

یییی یی "ی" ی ی ی یی یی یی یی ǘییی ی ی ی ی ی ییی یی ی یی یی ی ی ییی. یی " ی ѐی ی" ی ی ییی یی یی ی . 㘡 ی یی ѡ یی. ی ی یی یی یی یی یی ی یی یی یی ییی یی یی ی یی. ی یی ی ییی ی. ی ی یی:

ی ی یی ی ی ی ј ی یی ی ی ی ј . ј ی ͘ ی ی ی ی ی ی Ȑی.... یی ی ј ی ی Ȑی ȍ. ی јی ی јی ی јی! "[xxiii]

یی ی ییی ی ی یی јی یی Ę ی " ی ی" یی ی یی јی ی Ґ ی ی ی . 㘡 ی Ԙی ییی ی ј یی. ی یی јی ی یی ی یی Ȑ ی ی ی ییی ی یی ی یی ی . 㘡 ی ј یэیی یی ی ƍی یʐ ی ییی یی ی ی . ی یی јی ی یی یی ی یی ی ی ی یی. ی ی یی ی ی یی. ی یی ی یی یی ییی " ی ی " ی یی:

"... ǐ ی Ȑی ی ی ی ϡ یی یی ی یی . ی ی ی ی ی ی یǘ ی. Ԙ ی یǘ ی ی ی "ی" " ǘ" ی . ی ǘ ی ی ییی . ٣۰ ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی " ی" "[xxiv]

یی ی ی ی ییی ی ی ی یی "ی" ی یی ی ی یییی . ی ی یی یی ی یی ی یی یی ی ی ییی ی. یییی یی ی ی ی یی ی ی "" یی "یی" یی. یی ݘ یی ی ی ی Ԙی ی یی ی یی јی ی ی ی. ی یی:

" Ȑ Ȑی ی ی ی ی . .. ی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی . ی ی јی ی ی ."[xxv]

ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی یی یی ѡ ϡ ی ی ی ј Ӎی ǘییی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ییی ییی یی ی ی یی یی ی ی ییی ی ی (ی ی) یی ی ی ی ̘ ییی!!. یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ییی ییی یی ی ی ی. یی ی یی یی ی ј ( ی) ی یییی ی ی ی ی ی یی یی یی یی ی. ی یی:

" ј ی ی   ۱۵۰۲ یی ǘ ی ی ی ی ͘یی . ی   ۵۰۰ 䐡 ی ی ј ی ј Ԙ . .... ی ی ی ی (۱۷٣۶-۱۵۰۲) یی ی ی ی ی ǘ ј ی . ی ی ی ."[xxvi]

یی یэیی ی یی ی ј یی ی Ǎ ی ی ی   . یی ǘ ǘییی ی یی ی ی ј . ی ј ی یی ی یی . 㘡 یی ј ی یی ی یی ی ی ی یی ی یییی. یییی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ǘی ییی ی ی ی ی یی یی ی یс ʘی یی یی ی ƍ ی یی. ی јی ی 1000 ی یی ی Ę یی ییی ی ییی ی ј ییی یی ییی ی ییی. ی ییی ی ی ی یی ی ی یی. ی یی:

".. یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ϡ ی ј . ی یϡ ی ی ی یǡ ی ј . ی " ی" ǐ ی ی ی ʺ Ԙی ی ی ی ."[xxvii]

یی ی ییی یی ی یی ی یی یی ی ی یییی ی. ی ی ییی ی ی ی ییی ییی ی ی ј ییҡ ی یی یی یی ی ی сی ی یی یی ی یی ییی ی یی. ی ی یی ی یی ی ()  ǘیی ی یی ی ی یی ی ی . ی ییی یی یѿ یی ییѿ ی یی یی ی یی یی ی یی ی ی. یی یی ی ی ی یی ی ی یی ی. یی ییی ییی یی ǡ ی ی یی ی ی ی. ی ͘ یی:

".. ی ی ی ی ی . یǡ یی ی یی   ی ی ѡ یѡ ѡ ی ی ی ی. یی ی ی " " ی . ǡ ی . Ȑ ی Ȑی Ә ی э . ی ی ی! ی ی ی ی ی Ԙیی ی ʿ ی ی ی ی Ә ی ی ی ی یی   ی ."[xxviii]

یییی یی ی یی ی ی یی یی ی یی ی ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی یی. 㘡 ی ی ی ی ی یی ј یی ی 6 یی یی یی ی. ی ی ییی ی ی ی. ی ی ی ی یی یی ی یǘی ی یی یی یی. یی ی یی یی ییی: "ی ی ی یϡ ی ی ی "[xxix].

ی ییʍییی ی "یی" ی ی ی:

" ی یی ی ی ی " " . ی ی یی ی ی ȁی ی ی ی ی "یی " ی ی " ." ی ی " " ... ی ǐ ی یی ی . ی " " ی   " ی" ی   ʐی ."[xxx]

یی ی ی ی "یی" یی یییی یی ی ی یј ی ی. یییی یی یی ی یс ییی "ی ی ی ی ی " یی ی ی یی ی ی ی  (: یی) یی یی (ی) یی یی ییی یی (ӡ ј ϡ ȡ 捡 ј یی) ی ی ی (یی ی/ یی) ی. 㘡 یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی یی ییی ی . یییی یی یی ی ی Ϙ ی یی ی ی یی ( یی یی) ی ی . یی ʘ یی ی ی یی ی ی یی ј ی ی ی .

 

 

ی:

d5658281-4158-427c-96a1-9afb48079ef2

Y2:d5658281-4158-427c-96a1-9afb48079ef2

 


 

[i]   ی ی : ǘی ی ی:http://www.iran-telegraf.com/Maqalat/2006/05/post_397.html

[ii]   ی .

[iii]   ی .

[iv]   ی ی ی ی: http://www.iran-telegraf.com/Maqalat/2006/05/post_397.html

[v]   یی ی ѐی ی ی ی ی ی : - 4.... ٬ ю ٬     " э ." " ٬ э " ( ٬ ۱۳۷۳).

[vi]   ی .

[vii]   ی .

[viii]   ی .

[ix]   ی .

[x]   ی .

[xi]   ی .

[xii]   یی ی ѐی .

[xiii]   ѐی (͘) Ԙ ی : ی: http://www.iran-chabar.de/1384/07/29/004.htm

[xiv] ی ی ی یی ی ѐی: یی ی:  http://www.iran-tribune.com/web/stone-aval/archives/006057.html

[xv]   ی ی Ԑ ی ی: http://www.azadtribun.net/x643.htm

[xvi]   ی .

[xvii]  ی ʡ ی یی :  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3672

[xviii]   ی ی ی یی ی ѐی: یی ی:  http://www.iran-tribune.com/web/stone-aval/archives/006057.html

[xix]   ی: http://persianacademy.ir/asasname.htm

[xx]   ی .

[xxi]   ی .

[xxii]   ی .

[xxiii]   ی .

[xxiv]  ی ʡ ی یی :  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3672

[xxv]  ی ʡ .

[xxvi]  ی ʡ .

[xxvii]  ی ʡ .

[xxviii]  ی ʡ .

[xxix]   ѐ ی یی ی یی ی ی ( 2500 ی) ی.

[xxx]  ی ʡ .

 

 

یی 14.06.2006

 

Ӎی