" ی یی ی" ی ی ی

 

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی  ی ییی 㘡 یی ی ی یǁیی ( ی) ی ј یی ی "ی یی یی" "ی" ییی ی" ی ی یی ی یی. ی ی یی یی ی یی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یی " ی یی ی ( )" ی ییی یی ی ی یی یی یی ی Ә " " ی یی ی "" ی ی ی ی یی. ییی ی ی (1349) ییی ی ی ی ی ی (1381) ی ییی ی ی ǁ . یی ی ی یی ییی:

"... ǐ ϡ یی ( ی ) ǁ ی ϡ Ǎ ی ی یی "[1]

یی ی ی (Vulgärlatein)  یی یӍ ی ی یی ی- Ӎی ی ی ی ی یییی ییی ی ی یی ی ییییی ی ی ی یی  ی ی. ی ی ی ی یی ی یییی ی ی ی ی ی ی یی یی ی 㘡 ی ی ی ی ی یی ی یی "ی ییی ی" ی یی ی یییی. ی ی یی یی ی ی یی یی ی ی یی یی.

یی ی یی یی ی- " ییӍ (یی ی)" ی یی یی ی. ی ی ییی ی یی ی یی ی[2].

یی " یی ی" ی ی یی Baron Stanly of Alderley ی ј - ی ی ی:

" ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϡ ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ییϡ ی ј ی . ی ی ی ی ی یی ǐ ی ی ی ی ј ی ی ی ی "[3].

یی ی ییی ی  ی (ی یی)  ی  15-یی   ی    ی ی  ی ی ی ی یی " ی"  یییی ی ی ی[4]. ی ی ی "ی ی ی" ییی  Baron Stanly of Alderley ی 1873-یی ی  ی ی ییی ی ی ییی ییی[5]. ی یی ی   ی یی ی "ی ی ی" ییی ی ی ی یی ی ی ییی ی 18-یی ی ی ی یییی ی .

یی یی ی ی یییی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی یی ی ییی یی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ییی ی ی . یییی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی.

㘡 ی ی ی ی ی ییی یޡ یی ی ییی ییی ی ی. ییی ی  ی ی ی ییی ی یی ی . ی ی ییی ی ی ی ی  ییی ی ی ییی ی "" ییی ی ی یی ی ʍییی یی ی э ی ی یی.

Ԙ یی ی ی 17-یی 18-یی ی "ی" Ґ یی یی   ی ی ی:

"ј ی ی ی "" ی ѐی یی (1724 1726). ѐی ی یی ی ی ی ی ی ی یی  ی ییییی ǘ یی. ی ی ییی ی  ی ی یی (ی) ییی ییی[6].  1790-یی ی ی "Deutsche Zeitung" ی یییی  ی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی[7].  18-یی ی ی ѡ "ی" ی یی ی " ی" ییی ییی. یی ی "" ی یی ی ی юی ی Ęی ی ی ی ی یی ییی ی ی ǘی ی یی[8].

یی 18-یی ی ی ی ی ی ј ی یی. یэییی ی ی ی  15-یی ی ی یی  "ی ی ی" ی یی ی.

ی ی یی ی ی ی ی ǘیی یی یی ی ی یǘی یی ی ی ی یی ی یی ی ی ی یی - یی ی یی ی ی Ϙ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی یی Ԙ ی ǡ  ی ی ی ی ی ی ی ی ی یĘ ی ی ƍیی ی ی. ی ی ј یی ی یی ی ی یی ییی ی ј یی یی .[9]

Baron Stanly of Alderley- ی یی - ی:

" ی ی ی ϡ ی ی ǘی ی ی јی ʡ ی "[10].

یی یی ی ییی یی ی ʍیی ییی یی. یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی " ی" ی  ییی یی یی .

یی  Baron Stanly of Alderley ی یی ی ی  ی . ی:
"ی ی
[11] ی ی ی ѐی ی ی یی 1511 1520 (916/ 925 . .) ی ی Ԙ ی ی . Ș ی یی ʡ ی یی ی ʡ ی ی ی ... "[12].

یی یԘ Ramusio ی ی ی یی ییی ی یی ی ییی یی ی ی یی یی یی ی ی ی ی. Ramusio ییی Padua Pietro Pomponazzi   Aldo Manuzzio یی . ǡ . 1505- Alvise Mocenigo   Ę () ԡ 1507- Ϙ . Ramusio (ی) ی ی . 1513 1515- یی .

یی یی ی - ی یی ی ی Ramusio ی ی ی ی یی ی ی ی Ramusio یǍ ی (ییی) ی ی ی ی ی ی یی ییԡ ی:

".. ی ی ی ی ی Ș یϡ یی یی یјی   ی ی ی ی . ی ی ی  Ԙ یی ͘ یی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی . ǐ ی ی "" یی ی ی Ґی . Ԙ ی ی یی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ѐ ی Șϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ѐ ی ی ی ی ی .   ی یی یԐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی ǐ ی یی ی ی ی ǐ ی یی ی ی ی ی ی ..."[13].

یی ی ی یی یی ی یی  ی یی ی ی ی یی ی Ƙی ی ی ی ی ǘی ی یی یی "ی" ی " ی" ی ی یی ی ی ی "ی " یی ی ی ی ی.

㘡 ی یی ی ی ییی ǡ یǘی "ی " ییی " ی" یی ی ی یی یی ی یی ی یی یی "" ی ی یی ی یی ی . یی ی یی ی ی ییԡ ی:

".. ی ی ی ǘی ی ϡ ی یϐ ی ی . ی یی ʐ ԡ Ӂیǡ ی ی یی ی ی ی . یی ی 捘 ی ی ی ǘ Ӂی ی ی Ԙ...."[14].

یی یی ی ی ی یی ј ی یی ی یی ییی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی "" ی ییی ی یی. 㘡 یی یی (:   یی) ی ی ی ی ی  ی یی ی ی ی یی ی یی Ӂی یییی (!!) ی ی یی.

ی ی΍یی ی ƍیی ی ј ی ی ییی ییی "ی " сی ی ی ی ǘی ی ی ǁ ی یی ی Ԙ یی ی ی ی "یی" ی ی ی ј یییی ی ی یی .

یی یԘ یی یی. ی یی ی ی ی ی یی Ԙیی یی. ی "ی ( ی )" ی یی یی ј ییی Ƙی .

㘡 یی ییی ی یی ی ی ییی یی یی ی ی Ǎ ѡ ј ی "ی " یی ی یی ی ی یی ی . یی ی یی ی ییԡ ی:

"ǐ ی ی ی ϡ ییی ی ی ی ϐی ی . ی یی ی ی ǡ ی ی ی Ґ ی ی ی ی ی Ґ "[15].

ی ی "" ی ی ی ی یی ی ی ی ǡ - ی ј ی ѡ ی ی یэیی ییی ی ی.

یی ی ی ی یی یی "یԡ " ی یی ی ی ی یϘی ی ییی "ی" ی ی ی ی ی ی یی یی.

ی ی ی ی (ی) یی ی 17- ی 1487- ی یی ی. ی ی یی ј ی یی یی ј یی ییی  ی ی ی ی ی ی یی ی یی  ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ј یی (ی ی ی) یی ی Ȑی () یی یی ѐ ی ی. ƍ ی ی ی ј ی ی ی ی.  یی یی ی یی ی ی یی ی یی ییی Ȑ یی ی یی ی یی. ی یی ی ԍیی ی ییی Ԙ ی. ی ی Ȑ ی ی ی ی Ȑ ی ی ی ییی ی ی Ǎ ی. Ȑ ی ی Ȑ یی ی یی ی ی ی ی ی. ی 6 (1493) ییǘی یی 7 ی ی ییی ی یی ی Ȑ ی ییی ی ј . 6 ییǘی ی ی (ی) یی ی ی ی ی ی ی ی ј ѐ ی ی ی یی یی یی یی 14 یی Ϙ ی ƍی ی [16].

یی ی ی ی ی ی یی ی . ј ی:

" ی 1450 . (853/ 854 ..) ی یی ی ی ϡ ی ( ی ѐی ی ی ی " ѐ" ) ی ی ώی 捘 . Ϙ Ϙ ی ی یی ی "[17].

یی ییی ییی ی ی ی ی یی.  "" ی ј ϡ ʡ ی () یی ی ی   ی ی ی ی ی " ی ی ی ییѺ : ی . 㘡 ی ی ی ی .

" یی ی" یی ی ی ی ی ییԡ یی ی ی یی یییی. ی ی ی ییی ی ی ی ی ی یی ǡ ی " یی ی"   یی ی:

".... ј ی ǐی یǘ ی ی ی ی: یی ی یʡ یی ی ی ی Ә یی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی . ی ی ʡ ѐ ی ی . Ԙ ی ی ی ѐ . ... ی ی   ی ی ی ǘ ی ی ی: ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی "[18].

یی ی یی Ƙی یی ی . ی ی 1460یی ی یی یی ی 1488یی ی ی ی ی ی ی یی   . ی ی ی ی ی ƍ یی ی ی ǡ ی ی ی یی ی ی یی. 㘡 ی ƍ یی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی ̘ ی ی ی یی. ی ی ǡ یی ی Ȑی () ی ی یی یی Ȑ ǘی ی ѐ ی . ی ی ی ی ǡ ی یی یی ییی ی یی ی/ی ی ԍییی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ییی ی Ǎј ی ی ییی ی . ی یی ی (ǘی ی ی) ی یی ی ی ی ی Ǎییی ی یی یی ی ی ی یی یی ی ǘیی ی ی یی ی.

㘡 ی ی یԡ ی ی یی یی ی ی. ی ی یј یی ی ی ی یی ی یی ی ی ی یی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ʘ یی ییی ی یی یی. ی ی ی ی ی ǡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی یی [19].

" یی ی" یی ی ی ی:

"ی ی یی یǘ ی ی ی ϡ ј Ӂ ی . یی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی یی ѐ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی ی ی . ی ǐ ی یی یی ی ی ی ی Ԑی ی ی ی ی ی ݘ ǘ ی ی ی ی . "[20].

یی ی/ ی ی  ی ی یی ی ی сیǡ ی ی ј یی ی ی. ی ی یی ی ی сی ƍییی ی ǡ ی یی ی ƍی[21]. 㘡 یی ی ی یی ی ی ی ی ǘی یی. ییی ی یی یی یی .

  

یی ҡ 10.10.2021

 


 

[1]           یی ی یی ی ( ) ی یʡ 1381 . 9.

[2]           یی ی یی ی ( ) 1381 . 13- 14.

[3]           یی . . 19.

[4]              Walter Hinz,  Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fnfzehnten Jahrhundert, Berlin 1936.

[5]           یی . . 20

[6]              Der Patriot, Hamburg,  1724 1726. www.digipress.digitale-sammlungen.de/issue/bsb10614894_00009_u001

[7]              Deutsche Zeitung 1790. www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=026397269_0007

[8]           Klaus Wolschner, Sprachpolitik der Französischen Revolution, Sprachpolitik 1789 (medien-gesellschaft.de)

[9]           یی ҡ ی ی ی ی ی: http://www.azarketabturan.ir/2021/09/23

[10]          یی . . 20

[11] Giovan Battista Ramusio: www.de.wikipedia.org/wiki/Giovan_Battista_Ramusio  

[12]          یی . . 205

[13]          یی . .. 215 216.

[14]          یی . . 216.

[15]          یی . . 217.

[16]             یی ҡ ی ی یی ی ی ԍییی ی ǘیی ی یی یی ی ی: www.isiqsonmaz.com/%20ی.pdf

[17]          یی . . 220.

[18]          یی . . 262.

[19]          یی ҡ ی ی یی ی ی ԍییی .... .

[20]          یی . . 262 264.

[21]          یی ҡ ی ی یی ی ی ԍییی .... .