ی یی ی یی ی یэی یی ی

 

 

ی ی یی یی ی یی ی یی یی ی یی ییی ی ی یی یԍی یی (NSDAP) 1933- ی ی ی ی ی یی ی   ی[i]. 1933- 1944 ی ی یی 6 یی یی ی ی ی . یی ی یی ی ییی یی ییی ی ƍی (Sndenbock) یی ی یی. یی 1933- ی ǘیی ی یی ی ی ی ی. 1933. یی ی یی ی ییی ی ی یی ییی یی   یی یییی SA (Sturmabteilung) ی ی ی ƍ ی. ییی ی ی Ϙ ییی یی ی یی 250 [ii]. 1933- یی ی یی ی یی ی یی ی ی یییی ی یی ی ی ی ƍی ی. ی ی یی ی یی ی (Boykott-Tag) ی یی. ی ی ی Ϙی ی یی ی ی ی Deutsche! Wehrt euch! Kauft nicht bei Juden (! ی ی! یی یی) ی ی ی یی ǘیی ی یی یی ی ییی ی یی ی ییی ی ی ی ییی ی.[iii]  1935- یی یی Ɓ یی یی ی یی یی ѐ ی ی یی Nrnberger Rassengesetzen ی ی ژیی ǁ ی.  ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . 1938-یی ی ی ƍ ی یی ی ی ی ̘ ( یی یی) یی ی ی ی. 1938- یی یی یی ی 9- 10- ƍی  ی Reichskristallnacht ی 20.000 ی ی ی ǁی (ʐ) یی Ϙی ی یی ی یی ϐی یی یی ی ی.[iv]

 

ی یی یԍی یی (NSDAP) ی ی ی (ی) یی ی یی ǘی ی ی

 

 

ی ǘیییی ی ʘی ی 1939- یی یی ی ییی ی ی یэی ǘییی (ی ی ی ی ییی ی ییی) ی یی ی ԍی ی یی ی ی یی Wjetscheslaw M. Molotow ی ǘییی ی یی ی ی Joachim von Ribbentrop ی یییی یی یی Ә یی یی Hitler Stalin ی ی یی یی. ی ی ییی ǡ ی ی ییی.[v]

 

 

ی ی یی ی ی ی (ی) ی ( ی یی یԍی یی (NSDAP) ی ی  ی یی ی ییی ͘ی㘡 یی یی ʘ ی ǘی ی ی ј (Poland) ی ی یی ی ی  ی ی یی ی ی ییی ( ی) یی ی ی ی. ی ی ی . ی یی ǘییی ی ی یی یی ی ی ѐی ی :

[vi]

ی сی ی San Narew Weichsel یی ی ی Ϙ یی ی Bessarabien ی ی ی ی ǘیی ی ƍ ی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii]

                                                                        

ی ی یی ی یی یی ی ی ییی ی ی ی  ی[viii]. 㘡 ی ی ی ی ییی ی ی ی ی یی ی ی ی یی یی یʍی ی ی یی ی ی ی ی ییی ییی یی ی ی یی (ی) ی یی.[ix]

یی ی ی یʍی یی ییی یی یی یی ǘی ی ی یی ی ی ی ی ǘییی сی ی ی.

ییی ی ی ی ییی یی ی ی - یی ی یی ی یی ی یی یϡ ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی. ی ی ی یэیی ی 1939- یی یی ی ییی ی یی ی ی. ی ǘییی ی ی ی یی. ییی یǘی Ԙی یی :

 

[x].

ی ی ی یʍیی ی ی ی ǘیی یی یʍی (ی ی)ǘییی ی јی یی.  ی 1939- یی Ɓ یی ی یی ی сی یی ( ی) یی یی یی یی یی. ی 1939- یی Ɓ یی ی ییی ی یی ی ی یی ƍی ی. 㘡 ی یэیی یی ی ی ی ی یی یی ی ییی ی ی ی ی ی یʍیی ییی ی ی ͘ی ی ی   یی Ә یییی. ی ی ی یэیی یی ی ی ƍی ی ی ی ی.  یی ی ی ی ی یэیی یی ی ی 1939- یی Ɓ یی ی ییی Әیی یی.

ی ی یʍیی ی ی 1940- یی یی یی ی یی ی ی ی ی . ی یی ی یэی ی یییی ی 1941- یی یی یی یی ی ییی ییی یʍیی ی ی یی یی یی ی ی ی ƍیی ј ی ییی ییی ی ی یی ی ی ی ی ییی یʍیی یی یی یی[xi].

 

 

ی:


 

[i]            Torsten Kupfer, Generation und Radikalisierung, Die Mitglieder der NSDAP im Kreis Bernburg 1921-1945, Berlin 2006

[ii]           Torsten Kupfer, bax orada.

[iii]           Nazi boycott of Jewish businesses: http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_boycott_of_Jewish_businesses

[iv]           Bax. Orada.

[v]              Deutsches Historisches Museum, Der deutsch-sowjetische Nichtangriffs-Vertrag vom 23. August 1939: http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/Vertrag.html

[vi]              Deutsches Historisches Museum, Das Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffs-Vertrag vom 23. August: http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/Dokument.htm

[vii]         

[viii]            Deutsches Historisches Museum, Der deutsch-sowjetische Nichtangriffs-Vertrag mit Belege: http://www.dhm.de/sammlungen/zendok/hitler-stalin-pakt/Dokument.htm

[ix]              Der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag ("Hitler-Stalin-Pakt") 1933 1039: http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/aussenpolitik/nichtangriffspaktsu/index.html   

[x]           Deutsches Historisches Museum, Der deutsch-sowjetische Nichtangriffs-Vertrag mit Belege, bax orada.

[xi]           Deutsches Historisches Museum, Kriegverlauf: http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/index.html

 

 

یی ҡ 15.02.2009