یی-9

 

 

 

 

یییی یی ی یی ی 1925 یی یی( یییی ی ) یی ی ی ی یی یی () یی یی ی یی ی ییی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ییی ی.

یی یی ی ƍی یی یی ی ی یی ی ی ѡ ی !! ییی ی ی یی یی ی ƍی یی. یی ј یی یی ѡ ی ییی Иǡ ی ی ی ی یی یی (ی ) ی یی ییی یی .

㘡 ی یی ی ی یی ی ی ییی ی ی یی یی ی (ی ی ی ) ی یی یی یی یی یی ی ییی ی . ی یی ی ی یی ی ی یی ی ییʫ یی ی ی یی ی ییی ی یی ی یی ی ی یی ی یی ی ی یی ی یی ϐیی یی. ی ی یی ی ی Ӎیی یی Ԙی یی یی ییی ی یی یی ی ی ییی ی Ԙی ی یی ی ǘییی ی ی ی یییی یی ی ƍ ی( ی یی ی ϐی ی ی یی ی).

㘡 Ӎیی یی ییʡ ی یی یی ییی ی ی یѡ یی ی ییی ی ی ی ی یی ј ǘی ی сی ی ی ییی یی( یییی یی ی یی یی ی ی یی ی یی ی یی یی эی ییی ی ییی ј یی . ی یی یی ی ی эی ییی ی ییی   ی یییی ی یی Ǎی ی یی). ی یییی یی ј یی یی ی یی 1937 (ی 1939) یی یی ی ی ییی ǘییی ی یی ی ϐیییی ی ی ی ی ی ییی ϐیی ی یی یی ی ی (1990) یی Ϙ یی. 㘡 یی ی ی یی یی ϐ ی ( ی ی ییǘی ی ی ی ). ی ی یی ی یی ییی ی ǘی یی ی ی ی ییی یی ی ی Ԙیی ی ی ی ی ی  ی Ԙییǘی ییی ی ƍییӘ ی ی ی یی ی یی یی ییی یی ی.

یییی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ƍیی ی یی یی ییی ј ی ی ی ی ƍی. ی یی ی ی ی ییی یی یی ی ی یی یی (1)

یی. یی ی یی یی. ی ی یی یی یییی ی ϡ ѡ ییی ی یی. یییی یی یی ی یی یییی( ) یǘی ی ی ی یی ی ی ی (ی ی) ј یی یی ϐییی ی . (2)

 

 

 

ی:

 

1        ی ی ی ی

http://www.alahwaz.com/1362.htm

2        ԡ یی ی јی ی ی ی: http://www.azadtribun.com/0249.htm

 

 

یی 10.04.2005

 

Seite47.htm